BİRİMLER

AMAÇ:

BEKAM Kadın Araştırmaları Birimi; toplumumuzun temel yapı taşı olan kadınların öncelikle kendi gelişimlerini destekleyerek, sos-
yo-kültürel, ekonomik ve siyasal hayata aktif katılımlarını sağlayarak; araştırma, inceleme ve yayın çalışmalarını teşvik etmek,

yürütmek ve yaymayı amaçlamaktadır.

Türkiye Kadınının öz değerlerini muhafaza ederek, kadınlarımızın birikimlerini, yeteneklerini verimli olarak kullanabilecekleri…

DEVAMI

AMAÇ:

Din, hayatın hemen her alanının ilgilendiren ve insanlık tarihi kadar kadim bir hakikattir. Özelde İslam dininin araştırılıp anlaşılması,

toplumla paylaşılması özel bir uzmanlık alanıdır. Bu gerçekten hareketle İslam dininin ferdi ve toplumsal anlamda her alana tekabül

eden tedahüllerini konu alan bir araştırma alanıdır.

Kaynakların incelenmesi, yorumlanması…

DEVAMI

AMAÇ:

Sivil Toplum kuruluşları içinde bulunduğu toplumun kültürel yapısına eğitim öğretim hayatına, yönetim ve karar alma mekanizma-
larına, ekonomik işbirliği ve toplumsal gelişmişliğine halkın gönüllü olarak katılımını sağlayan ve/veya katılıma imkan sunan en

önemli kurumsal yapılardır.

Toplumsal yaşamın insan merkezli şekillenmesini sağlayan Siyasi, Bürokratik ve Sivil Toplum…

DEVAMI

AMAÇ:

Ortadoğu Ekonomi Politiği, Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkileri, Ortadoğu Sosyolojisi ve Antropolojisi ve Ortadoğu Coğ-

rafyası ve Jeopolitiği üzerine araştırma yapmak ve Ortadoğu ve uluslararası politika konularının daha sağlıklı kavranması ve analiz

edilebilmesini amaçlamaktadır. Kamuoyuna ve karar alıcılara çözüm odaklı aydınlatıcı bilgiler sunmak ve siyasa…

DEVAMI

AMAÇ:

Gaziantep’in tarihsel, toplumsal, kültürel ve edebi geleneği üzerine kapsamlı ve nitelikli araştırmalar yapmak ve bahsi geçen alan-
lardaki tüm kaynakların ortaya çıkarılmasını sağlamak. Şehrin kadim hafızasından yola çıkarak geleceğinin daha müreffeh olması

için çalışmalar yürütmek.

Bütün bunların yanı sıra mühim görülen alanlarda Gaziantep’teki üniversitelerle işbirliğine girilerek…

DEVAMI