BİRİMLER

Ortadoğu Araştırmaları Birimi

AMAÇ:

Ortadoğu Ekonomi Politiği, Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkileri, Ortadoğu Sosyolojisi ve Antropolojisi ve Ortadoğu Coğ-

rafyası ve Jeopolitiği üzerine araştırma yapmak ve Ortadoğu ve uluslararası politika konularının daha sağlıklı kavranması ve analiz

edilebilmesini amaçlamaktadır. Kamuoyuna ve karar alıcılara çözüm odaklı aydınlatıcı bilgiler sunmak ve siyasa yapımına katkıda

bulunmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda bölgesel gelişmelerin analizi yanı sıra, bölgesel sorunlara farklı politika alternatiflerini

de içeren projeksiyonlar üretmeyi amaçlamaktadır.

FAALİYET ALANLARI:

1- Ortadoğu araştırmaları kapsamında literatür taraması yapmak ve tematik arşivler oluşturmak

2- Ortadoğu alanında çıkan yayınları takip etmek ve çeşitli çalıştaylarla bunları tartışmaya açmak

3- BEKAM bünyesinde Ortadoğu kitaplığı oluşturarak şehrimizde ilgili alanda çalışma yapan araştırmacılara imkân oluşturmak.

4- Ortadoğu bölgelerinde sorun haritaları çıkartmak.

5- Ortadoğu alanında araştırma, inceleme, raporlama, anket, çalışmaları yaparak makale, analiz ve güncel yorumlamalar yayınla-
yarak dinamik bir Ortadoğu araştırma faaliyeti yürütmek.

Ortadoğu Araştırmaları Birimi’ne katılmak isteyen araştırmacıları BEKAM’da bizimle birlikte çalışmaya davet ediyoruz.